Të gjitha nga: Këshilli për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut