Themelorja e hedh aktakuzën edhe ndaj tre të akuzuarve të tjerë për dhunimin e 11-vjeçares në qershor, Apeli e kthen në rivendosje

Në vendimin e Gjykatës Themelores në Prishtinë, të cilin e ka siguruar “Betimi për Drejtësi“, thuhet se Themelorja ka hedhur aktakuzën edhe ndaj tre të akuzuarve të tjerë për dhunim të 11-vjeçares në qershor të vitit të kaluar. Ndërkaq, në janar të këtij viti, Apeli ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke e kthyer çështjen penale në gjykatën e shkallës së parë, në rivendosje

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për të Mitur, e ka hudhur poshtë aktakuzën ndaj tre të pandehurve G.S, B.S dhe M.S, të akuzuar për përfshirje në rastin e dhunimit të 11-vjeçares, në muajin qershor të vitit 2022.

Një vendim i tillë për hudhje të aktakuzës, është marrë më 12 janar 2023 nga gjyqtari Adnan Isufi, ku sipas tij, aktakuza në raport me të pandehurit e lartcekur është e pa plotë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Hudhet aktakuza PP…. në pikën IV lidhur me të pandehurin G.S dhe B.S dhe në pikën VIII lidhur me të pandehurin M.S- Për shkak se Parashtesa- Aktakuza PP…të dt. 21.12.2022 është e pa plotë”, thuhet në vendimin e Themelores, të cilin e ka siguruar “Betimi për Drejtësi“.

Mirëpo, një vendim i tillë ka qenë i papranueshëm për Gjykatën e Apelit, pasi më 26 janar 2023, kolegji i përbërë nga gjyqtarët Hashim Çollaku kryetar i kolegjit, Xhevdet Abazi dhe Ferit Osmani anëtarë, ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke e kthyer çështjen penale në gjykatën e shkallës së parë, në rivendosje.

Ndryshe, në këtë rast janë të përfshirë tetë persona B.Rr., D.Rr., G.S., B.S., M.S., F.S., M.R., dhe E.S, të cilët sipas Prokurorisë janë të akuzuar për vepra të ndryshme penale, e të cilët ngarkohen për përfshirje në rastin e dhunimit të 11-vjeçares.

Betimi për Drejtësi” kishte raportuar për ngritjen e aktakuzës nga Prokuroria Themelore në Prishtinë ndaj tetë të akuzuarve të lartpërmendur.

Në vendimin e Themelores, i cili është marrë më 12 janar 2023, thuhet se gjykata me rastin e shqyrtimit të aktakuzës është e kufizuar që të mos paragjykojë epilogun e çështjes penale në meritum dhe në vlerësimin e plotë dhe përfundimtar të kualifikimit të veprës penale.

“Derisa gjykimi ende nuk ka filluar, Gjykata nuk e ka gjithashtu të mundur të vlerësoj nëse gjendja faktike është e provuar në mënyrë të plotë dhe përtej çdo dyshimi në bazë të provave sepse kjo do të ishte krejtësisht paragjykuese për epilogun e gjykimit”, thuhet në vendim.

Sipas vendimit të Themelores, gjykata ka gjetur se akti akuzues – objekt shqyrtimi, në pikën IV lidhur me të pandehurit G.S dhe B.S dhe në pikën VIII lidhur me të pandehurin M.R., nuk është përpiluar në pajtim me nenin 241 të KPRK-së, përkatësisht akti akuzues është i paplotësuar.

Tutje, në këtë vendim thuhet se aktakuza përkatësisht propozimi në pikat e lartcekura nuk është mjaftueshëm i qartë, është i ngatërrueshëm dhe përshkrimi faktik nuk përputhet qartazi me kualifikimin juridik të veprave penale.

Sipas gjykatës, shkuarja me lehtësi në shqyrtim gjyqësor ndaj personave të dyshuar mbi bazën e një akti akuzues, i cili nuk ndan saktësisht veprimet inkriminuese të secilit person të dyshuar dhe kur përshkrimi faktik qartazi nuk përputhet me kualifikimin juridik, përbën shkelje jo vetëm të dispozitave të procedurës penale, por edhe të të drejtave të njeriut dhe administrim jo të duhur të drejtësisë.

Sipas gjyqtarit Isufi, është detyrë e Prokurorisë së Shtetit që të kryejë hetimin në fazat para ngritjes së aktakuzës dhe të sigurojë të gjitha provat të cilat provojnë standardin e dyshimit të bazuar mirë.

“Ngritja e aktakuzës në mënyrë që gjatë shqyrtimit gjyqësor të hetohet rasti apo që të përmirësimet të lihen në faza të tjera të procedurës është i papranueshëm”, thuhet në vendim.

Në rastin konkret, sipas vendimit gjykata e ka të pamundur të vlerësojë se cilat janë individualisht veprimet faktike inkriminuese të secilit të pandehur për veprat penale veç e veç për të cilat ngarkohen në pikën IV të aktit akuzues, ndërsa përshkrimi faktik në dispozitivët IV dhe VIII të aktit akuzues ndaj të pandehurve G.S, B.S dhe M.R, qartazi nuk korrespondon me elementet juridike të veprës penale konkrete me të cilën ngarkohen të pandehurit.

Sipas gjykatës, secili person i dyshuar është përgjegjës për veprimet inkriminuese të tij e jo veprimet inkriminuese të personave të tjerë të dyshuar dhe se përgjegjësia penale është individuale.

Sipas vendimit, gjykata bazuar në detyrimet ligjore dhe duke vepruar në zbatimin e drejtë dhe të saktë të dispozitave ligjore dhe me bindje të lirë, e ka vlerësuar me kujdes aktin akuzues dhe ka ardhur në përfundim që të pandehurit G.S, B.S dhe M.R nuk do të mund të deklarohen lidhur me pikën IV, përkatësisht pikën VIII të aktit akuzues, për aq kohë sa akti akuzues përmban mungesat e lartcekura.

“Gjykata konform nenit 442, par.1,3,4, dhe 5 të KPPK-së, hudh aktakuzën në pikën IV lidhur me të pandehurit G.S dhe B.S dhe në pikën VIII lidhur me të pandehurin M.R, në mënyrë që t’i ofrohet mundësia prokurorisë së shtetit që në raport me të pandehurit në fjalë prokuroria të bëjë analizat e nevojshme në mënyrë që të ngrit aktin akuzues të ri”, thuhet në fund të vendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Kundër këtij aktvendimi, ankesë ka ushtruar Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkak të shkeljes së të drejtës procedurale që ka për qëllim garantimin e të drejtës nga neni 415, nënparagrafi 1.1 deri 1.2 të KPP-së, me propozim që Gjykata e Apelit të Kosovës ankesën ta aprovojë, aktvendimin e ankimuar ta anulojë dhe lëndën ta kthejë në rivendosje.

Po ashtu, edhe Prokuroria e Apelit të Kosovës përmes një parashtrese me shkrim të 23 janarit 2023, kishte propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë të aprovohet si e bazuar, aktvendimi i ankimuar të anulohet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.

Lidhur me këtë, Gjykata e Apelit të Kosovës, Departamenti për të Mitur më 26 janar 2023, ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke e kthyer çështjen penale në gjykatën e shkallës së parë në rivendosje.

Sipas Gjykatës së Apelit, ankesa është e bazuar dhe aktvendimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.12 të KPP-së, sepse aktvendimi i ankimuar nuk është përpiluar në harmoni me nenin 370 të KPP-së, shkelje këto me karakter absolut.

Kolegji për të mitur i Gjykatës së Apelit, ka vlerësuar se dispozitivi i aktvendimit të ankimuar është në kundërshtim me arsyetimin e tij e po ashtu në kundërshtim edhe me shkresat tjera të lëndës.

Sipas Gjykatës së Apelit, aktvendimi i tillë është me të meta për të cilat nuk mund të ekzaminohet dhe detyrimisht i njëjti është dashur të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.

“Në rivendosje gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në raport me vërejtjet e dhëna nga kjo gjykatë dhe të procedoj tutje, duke pas parasysh edhe pretendimet ankimore”, thuhet në këtë vendim.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë, në dhjetor të 2022-ës, kishte ngritur aktakuzë ndaj tetë personave, të moshës madhore, lidhur me përfshirje në rastin e dhunimit të 11-vjeçares në Prishtinë, në muajin qershor.

Lajmi ishte bërë i ditur Prokuroria Themelore në Prishtinë, përmes një komunikate për medie.

Sipas aktakuzës, i pandehuri B.Rr., ngarkohet për veprën penale “Dhunimi”, nga neni 227, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 4, pika 4.7  lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, i pandehuri D.Rr., ngarkohet për veprat penale “Dhunimi”, nga neni 227, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 4, pika 4.7  lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, dhe “Trafikimi me njerëz”, nga neni 165, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Tutje, në aktakuzë thuhet se të pandehurit G.S. dhe B.S., ngarkohen për veprën penale “Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit”, nga neni 228, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së,  ndërsa i pandehuri M.S., ngarkohet për veprën penale “Dhunimi”, nga neni 227, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 4, pika 4.7  lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

“I pandehuri F.S., ngarkohet për veprat penale “Dhunimi”, nga neni 227, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 4, pika 4.7  lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe “Trafikimi me njerëz”, nga neni 165, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, i pandehuri M.R., ngarkohet për veprën penale “Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit”, nga neni 228, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, si dhe i pandehuri E.S., ngarkohet për veprën penale “Ndihmë në kryerjen e veprës penale “Dhunimi”, nga neni 227, paragrafi 7 lidhur me paragrafin 4, pika 4.7  lidhur me paragrafin 1 dhe lidhur me neni 33 të KPRK-së”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Kujtojmë se i njëjti gjyqtar, më 13 janar 2023 e ka hudhur poshtë aktakuzën e ushtruar ndaj pesë të dyshuarve: E.R. dhe Sh.K, (madhor), si dhe ndaj tre të miturve, të akuzuar për përfshirje në rastin e dhunimit të 11-vjeçares, i cili ka ndodhur në muajin gusht të vitit 2022.

Ndërsa, pas ankesës së Prokurorisë më 26 janar 2023, Gjykata e Apelit e ka aprovuar si të bazuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, duke anuluar vendimin e Themelores ndaj 5 të pandehurve.

Shija e redaktorit

Dita e Presidentit, Osmani me familjen e saj e shënon...

24 maji është Dita e Presidentit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se kjo ditë është vendosur nga presidenti historik, Ibrahim Rugova. Osmani ka thënë...

“Në burgun e Dubravës kemi fjetur në qiell të hapur...

Ndonëse këmba e ushtarëve të NATO-s ende nuk kishte shkelur në Kosovë, vëzhguesit e tyre nga ajri e toka po mblidhnin informacione për terrorin...

“Dukagjini” dhe “Pearson Education” rrisin standardet në arsim, organizojnë trajnim...

Shtëpia botuese “Dukagjini”, në bashkëpunim me “Pearson Education”, organizojnë trajnimin njëditor të titulluar “Breathing New Life Into Our Lessons” për mësimdhënësit/et e gjuhës angleze....

Të fundit nga rubrika